văn phòng trung ương

Các Văn phòng Trung ương cần gần dân, sát dân

Các Văn phòng Trung ương cần gần dân, sát dân

VTV.vn - Các văn phòng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng kết thực tiễn bằng cách gần dân, sát dân, giải quyết những vấn đề từ cơ sở.