TV& VIDEO

Vẻ đẹp phụ nữ

Vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam qua tranh lụa của Phan Chánh

Vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam qua tranh lụa của Phan Chánh

VTV.vn - Phụ nữ trong tranh Nguyễn Phan Chánh không chỉ đẹp trong lao động, mà còn tỏa sáng với thiên chức làm mẹ, vừa nuôi con, vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà.