Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: Bản hùng ca Thanh niên xung phong

"Xuất phát từ yêu cầu của kháng chiến và ý tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng thanh niên xung phong ngày 15/7/1950, Đảng đoàn Thanh vận Trung ương đã họp hội nghị mở rộng và giao cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ra quyết định thành lập Đội thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên gồm 255 đội viên" - Trích sách Thanh niên xung phong Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đã có 0 bình luận