Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: Cuộc gặp gỡ lịch sử

Phim tài liệu: Lãnh tụ Hồ Chí Minh và những cuộc gặp gỡ, giao hảo lịch sử giữa Việt Minh và Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh đông dương, chiến tranh thế giới thứ 2.

Đã có 0 bình luận