TV& VIDEO

Việt Nam – Hoa Kỳ

Hội thảo Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Hội thảo Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

VTV.vn - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ với tầm nhìn xuyên tương lai.