TV& VIDEO

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen