TV& VIDEO

cán bộ chủ chốt

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên

VTV.vn - Nhiều đại biểu đề nghị cần phải có cơ chế để Mặt trận và các tổ chức của mình tham gia vào các đoàn kiểm tra giám sát.