TV& VIDEO

chim bồ câu

Bồ câu có thể nhận thức không gian và thời gian

Bồ câu có thể nhận thức không gian và thời gian

VTV.vn - Cũng giống như con người, loài chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, có thể phân biệt được và có những ý tưởng trừu tượng về không gian đa chiều và thời gian.