TV& VIDEO

chương trình mục tiêu quốc gia

Hoàn thành vượt chỉ tiêu 2 mục tiêu quốc gia

Hoàn thành vượt chỉ tiêu 2 mục tiêu quốc gia

VTV.vn - Năm 2017, cả 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đều hoàn thành vượt chỉ tiêu.