TV& VIDEO

cơ quan

Nghiên cứu lập cơ quan giúp việc chung cấp huyện

Nghiên cứu lập cơ quan giúp việc chung cấp huyện

VTV.vn - Hội nghị đổi mới tổ chức và hoạt động của của cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đã diễn ra sáng 14/4 tại Hà Nội.