TV& VIDEO

đại học

Cách xếp hạng các trường đại học trên thế giới

Cách xếp hạng các trường đại học trên thế giới

VTV.vn - Cơ sở để xếp hạng các trường đại học trên toàn thế giới được đánh giá dựa trên 50 chỉ số, phân vào 11 nhóm bao gồm nghiên cứu, giảng dạy, việc làm sau tốt nghiệp...