TV& VIDEO

di sản

Di sản Việt - Sức ép từ danh hiệu

Di sản Việt - Sức ép từ danh hiệu

VTV.vn - Danh hiệu cũng là câu chuyện đáng bàn khi nó đang gây ra sức ép không nhỏ đến ngành quản lý và các chuyên gia văn hoá của nước nhà.