TV& VIDEO

dịch rubella

Bình Dương: Ổ dịch rubella cơ bản được khống chế

Bình Dương: Ổ dịch rubella cơ bản được khống chế

Trước những hạn chế trong công tác thông tin về bệnh rubella, đến nay, sau khi tích cực vào cuộc, Sở Y tế Bình Dương cho biết ổ dịch rubella trên địa bàn đã cơ bản được khống chế.