Dịch vụ Internet

Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trên Internet

Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trên Internet

VTV.vn - Sẽ có nhiều điều kiện kinh doanh, thủ tục thông báo… được cắt bỏ nhằm tạo môi trường đầu tư, giảm khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên Internet.