TV& VIDEO

đồng bào dân tộc Mông

Sơn La: Đội sao đỏ ở Háng Đồng hỗ trợ thầy cô quản lý học sinh

Sơn La: Đội sao đỏ ở Háng Đồng hỗ trợ thầy cô quản lý học sinh

Tại trường Tiểu học Háng Đồng, tỉnh Sơn La, năm học này, một nhóm học sinh được phân ra làm nhiệm vụ của những sao đỏ trong trường, hỗ trợ các thầy cô trông coi và quản lý các bạn.