TV& VIDEO

GDP đầu người

Đổi mới ngoại giao để kiến tạo phát triển

Đổi mới ngoại giao để kiến tạo phát triển

VTV.vn - Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để kiến tạo phát triển trong đó có hai nhiệm vụ trọng tâm: thúc đẩy ngoại giao kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.