TV& VIDEO

hụt thu ngân sách

Ngân sách Trung ương có thể hụt thu vào nửa cuối năm 2017

Ngân sách Trung ương có thể hụt thu vào nửa cuối năm 2017

VTV.vn - Khả năng hụt thu ngân sách Trung ương nửa cuối năm nay có thể sẽ xảy ra nếu như không có những giải pháp quyết liệt hơn.