TV& VIDEO

Kiều bào

Một năm với nhiều hoạt động sôi nổi của kiều bào tại Việt Nam

Một năm với nhiều hoạt động sôi nổi của kiều bào tại Việt Nam

VTV.vn - Một năm với nhiều hoạt động sôi nổi tại quê nhà cho thấy, cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.