TV& VIDEO

Kiều bào

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đi vào chiều sâu

VTV.vn - Những năm qua, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đi vào chiều sâu và có sự chuyển biến về chất, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.