TV& VIDEO

kinh tế Việt Nam năm 2014

Tăng trưởng bền vững là thách thức lớn nhất

Tăng trưởng bền vững là thách thức lớn nhất

VTV.vn-Ngày làm việc đầu tiên của Diễn đàn kinh tế mùa xuân năm 2015, các chuyên gia kinh tế tập trung nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm 2014 và nhìn về triển vọng 2105.