TV& VIDEO

năng suất lao động

Việt Nam cần có cơ quan nghiên cứu cải thiện năng suất lao động

Việt Nam cần có cơ quan nghiên cứu cải thiện năng suất lao động

VTV.vn - Lương tối thiểu không phát huy được vài trò hiệu quả nếu được xây dựng như một chính sách bảo trợ xã hội. Việt Nam cần có cơ quan nghiên cứu cải thiện năng suất lao động.