TV& VIDEO

Ngân hàng Thế giới

Giảm rủi ro thiên tai bằng công cụ tài chính, bảo hiểm

Giảm rủi ro thiên tai bằng công cụ tài chính, bảo hiểm

VTV.vn - Việt Nam cũng như 20 nền kinh tế APEC khác cần hướng tới thành lập quỹ bảo hiểm ứng phó rủi ro thiên tai như một loại hình chuyên biệt để giảm bớt gánh nặng cho NSNN.