TV& VIDEO

ngành

Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh: Nhiều ý kiến khác nhau!

Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh: Nhiều ý kiến khác nhau!

Nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến khác nhau về quy định danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong dự thảo Luật Đầu tư.