TV& VIDEO

phân cấp quản lý

Thay đổi phương thức quản lý phân bón

Thay đổi phương thức quản lý phân bón

Trước yêu cầu phải có sự thay đổi trong phương thức quản lý phân bón, Bộ NN&PTNT sẽ phải soạn thảo một Nghị định mới thay thế cho Nghị định 202.