TV& VIDEO

quyền trẻ em

Bảo vệ trẻ em - Nhiệm vụ và trách nhiệm quốc gia

Bảo vệ trẻ em - Nhiệm vụ và trách nhiệm quốc gia

VTV.vn - Sự ra đời của Ủy ban quốc gia về bảo vệ trẻ em cho thấy vấn đề bảo vệ trẻ em trở thành vấn đề ưu tiên vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền.