TV& VIDEO

ông Táo

Nhiều người nhầm lẫn giữa việc thả cá tiễn ông Táo và việc phóng sinh

Nhiều người nhầm lẫn giữa việc thả cá tiễn ông Táo và việc phóng sinh

VTV.vn - Trưởng phòng nghiên cứu văn hóa và xã hội, rất nhiều người đang nghĩ sai giữa việc thả cá tiễn ông Táo và việc phóng sinh.