TV& VIDEO

tra khảo

Khi nào không nên nhắn tin?

Khi nào không nên nhắn tin?

Quá nhiều thông điệp có thể giết chết một mối quan hệ vừa chớm nở. Bài viết này sẽ cho bạn biết lúc nào cần tránh xa chiếc điện thoại.