tự do tôn giáo

Việt Nam đảm bảo quyền tự do tôn giáo

Việt Nam đảm bảo quyền tự do tôn giáo

VTV.vn - Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.