Thăm nhà người nổi tiếng: Nghệ sỹ cải lương Thoại Mỹ

  • Thăm nhà người nghệ sỹ cải lương Thoại Mỹ.