TV& VIDEO

Việt Nam trúng cử

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019

VTV.vn - Việt Nam đã được bầu là Ủy viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019.