TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 01/11/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 01/11/2016 với những nội dung chính: Quảng Trị gặp khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; Mưa lũ gây ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới;...