TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 17/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 17/6 với những nội dung đáng chú ý: Gia tăng tình trạng phá rừng làm rẫy ở Tây Nguyên; Cả xã phải phạm luật để có đất sản xuất...