TV& VIDEO

Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Sẽ kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Sẽ kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Bắc

VTV.vn - Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ kết thúc hoạt động theo chủ trương chung của Đảng.