TV& VIDEO

dịch vụ xã hội

Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục duy trì nguồn vốn ODA

Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục duy trì nguồn vốn ODA

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cảm ơn Australia đã viện trợ ODA giúp Việt Nam và mong muốn, Australia tiếp tục duy trì nguồn vốn này hỗ trợ Việt Nam.