TV& VIDEO

hát xoan

Phú Thọ bảo tồn di sản hát xoan bằng du lịch

Phú Thọ bảo tồn di sản hát xoan bằng du lịch

VTV.vn - Hát xoan Phú Thọ là trường hợp đầu tiên và duy nhất trên thế giới từ Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được ghi nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.