TV& VIDEO

tự diễn biến

Đẩy lùi suy thoái trong Đảng

Đẩy lùi suy thoái trong Đảng

VTV.vn - Nhiều người cho rằng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái trong Đảng, sẽ giúp những tiêu cực trong Đảng dễ được phát hiện để ngăn chặn, đẩy lùi.