Chiến lược cán bộ và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới

Chiến lược cán bộ và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới

14.05.2018

VTV.vn - Bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ cũng còn nhiều hạn chế, bất cập.

Chống "căn bệnh" chạy chức, chạy quyền - Nhiệm vụ cấp bách