TV& VIDEO

Cùng ngư dân vươn khơi: Chuyển đổi nghề và phương tiện đánh bắt - Hướng đi bền vững của ngư dân Quảng Trị

  • Cùng ngư dân vươn khơi: Chuyển đổi nghề và phương tiện đánh bắt - Hướng đi bền vững của ngư dân Quảng Trị.