TV& VIDEO

Ngày chiến thắng Phát xít

Trận đánh Berlin 1945 qua hồi ức cựu chiến binh Liên Xô

Trận đánh Berlin 1945 qua hồi ức cựu chiến binh Liên Xô

VTV.vn - Bóng ma phát xít đã bị đẩy lùi nhưng có quá nhiều người thiệt mạng. Cứ 100 lính sinh năm 1923 - 1924, chỉ có 3 người còn sống trở về.