buông lỏng

Triển khai việc cân tải trọng lưu động gặp khó

Triển khai việc cân tải trọng lưu động gặp khó

Sau khi cân tải trọng lưu động được đưa vào khai thác, bên cạnh những hiệu quả rõ rệt, việc triển khai cũng đang gặp những khó khăn nhất định.