đặt hy vọng

Người dân Indonesia đặt hy vọng vào ông Widodo

Người dân Indonesia đặt hy vọng vào ông Widodo

Ngày 9/7 tới, người dân Indonesia sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai.