trình báo

Cảnh báo thực trạng gia tăng nạn xâm hại tình dục ở trẻ em

Cảnh báo thực trạng gia tăng nạn xâm hại tình dục ở trẻ em

Hiện nay, thực trạng nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng về cả số lượng và tính chất.