Vinatex

Kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp có chuyển biến mạnh

Kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp có chuyển biến mạnh

Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, kết quả cổ phần hóa trong mấy tháng đầu năm được đánh giá là khả quan và có chuyển biến mạnh. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTV.