y khoa

Gửi nhầm giấy báo tử tới các bệnh nhân khỏe mạnh

Gửi nhầm giấy báo tử tới các bệnh nhân khỏe mạnh

Một bệnh viện ở Australia đã phải chính thức xin lỗi các bệnh nhân và người nhà của họ,  sau khi gửi nhầm giấy báo tử cho 200 bệnh nhân còn sống.