điểm số

Không dùng điểm số để đánh giá học sinh tiểu học

Không dùng điểm số để đánh giá học sinh tiểu học

Trong năm học này, với các học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ không dùng điểm số để đánh giá quá trình học tập.