rung chuyển

Động đất mạnh tại Mexico

Động đất mạnh tại Mexico

Một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã làm rung chuyển một phần rộng lớn miền Nam Mexico và khu vực lãnh thổ Guatemala giáp ranh.