trao quyền

Hành động để chấm dứt bạo lực trong gia đình và nhà trường

Hành động để chấm dứt bạo lực trong gia đình và nhà trường

Theo cách nhìn nhận của Liên Hợp Quốc, ở Việt Nam có đến 58% số học sinh nam và 68% số học sinh nữ bị bạo hành về thể chất và tinh thần ở trường học.