nhất trí

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc

Tại Myanmar, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày hôm nay (9/8) bắt đầu tiến hành một loạt cuộc họp với các đối tác trong khuôn khổ các hội nghị ASEAN +1.