Thăm nhà người nổi tiếng: Phượng Hằng

  • Thăm nhà nghệ sĩ Phượng Hằng.