bội chi ngân sách

Chính phủ muốn phát hành trái phiếu nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội

Chính phủ muốn phát hành trái phiếu nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội

VTV.vn - Việc phát hành trái phiếu này sẽ không làm tăng bội chi Ngân sách Nhà nước 2018 và ít ảnh hưởng đến cân đối ngân sách và nợ công giai đoạn 2018-2020.