chính sách an sinh

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.